KIM JESTE?MY?

Na lubelskim rynku deweloperskim w?a?ciciele spó?ki s? obecni od 2007 r. Naszej dzia?alno?ci przy?wieca zawsze troska o wysok? jako?? inwestycji, a co za tym idzie – o komfort przysz?ych mieszka?ców oraz osób inwestuj?cych w nieruchomo?ci. Nasze osiedla wyró?nia wysoki standard jak równie? interesuj?ce lokalizacje.

Deweloper SZAFIROWA dzia?a w oparciu o struktur? spó?ki z ograniczona odpowiedzialno?ci? i spó?ki komandytowej, jej g?ównym zadaniem jest wybudowanie zespo?u mieszkaniowego SZAFIROWA. Jest to kolejna inwestycja jej za?o?ycieli obecnych na rynku ju? od dawna.

NASZE REALIZACJE

Nasza firma kontynuuje podj?te we wcze?niejszych latach dzia?ania deweloperskie, nawi?zuj?c do wysokich standardów jako?ci i solidno?ci wykonania, wypracowanych przy realizacji wcze?niejszych projektów. W?ród nich wymieni? nale?y wybudowane w Lublinie osiedla:

JAK PRACUJEMY ?

STAWIAMY NA WYGOD?

Dajemy mo?liwo?? rezerwacji mieszkania tak, aby? móg? w spokoju pozna? nasz? inwestycj?, sprawdzi? swoj? zdolno?? kredytow? i podj?? decyzj? o zakupie.

UMO?LIWIAMY WYBÓR

Wiemy, ?e dla naszych Klientów bardzo wa?ny jest metra? dlatego posiadamy zró?nicowane powierzchnie lokali mieszkalnych. Jeste?my te? ?wiadomi, ?e dopasowanie mieszkania do wizji i wymaga? Klienta jest bardzo istotne. Nasze projekty zawsze zak?adaj? mo?liwo?? dokonania korekty rozk?adu pomieszcze? poprzez zmian? uk?adu ?cian dzia?owych.

JESTE?MY ELASTYCZNI

W ramach ustalania harmonogramu rat zawsze staramy si? znale?? rozwi?zanie, które b?dzie korzystne dla obu stron.

ZNAMY SI? NA RZECZY

Ch?tnie udzielimy odpowiedzi na nurtuj?ce Was pytania na temat naszej oferty, finansowania zakupu mieszkania czy wyko?czenia. Opowiemy o mo?liwo?ciach by ?atwiej wybra? najlepsze rozwi?zanie.

DBAMY O RELACJE

Cenimy kontakt i rozmow? z naszymi Klientami. Zapewniamy pomoc i doradztwo na ka?dym etapie inwestycji, dopasowuj?c jednocze?nie form? kontaktu do indywidualnych potrzeb.