SZAFIROWA SP. Z O.O. SP. K.

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19
20-538 Lublin
NIP 7123325915
REGON: 366152769
KRS 0000655085

BIURO SPRZEDA?Y MIESZKA? I LOKALI

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19
20-538 Lublin
tel. +48 81 781 63 53
mail: biuro@szafirowalublin.pl

BIURO CZYNNE:

pon.-pt. 8:00-16:00
sob.-ndz. nieczynne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj?, i?:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szafirowa Sp. z o.o. Spó?ka komandytowa z siedzib? w Lublinie, 20-538 lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu nawi?zania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? wy??cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty b?d?ce zaanga?owane w kontakt.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d? przez okres 2 lat chyba, ?e zgoda na ich przetwarzanie zostanie przez Pani?/Pana odwo?ana przed up?ywem tego terminu.

5. Posiada Pani/Pan prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak?e niepodanie danych mo?e skutkowa? niemo?liwo?ci? nawi?zania kontaktu.

MASZ PYTANIE?

* Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz s?u?? wy??cznie celom informacyjnym. Niniejsze wizualizacje maj? charakter pogl?dowy. Wygl?d budynków oraz zagospodarowanie terenu mog? nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegn? istotne cechy ?wiadczenia oraz funkcjonalno?? budynków.